مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

Business ethics, social responsibility and corporate governance: Does the strategic management field really care about these concepts? (2018) عنوان مقاله بیس: اخلاق کسب و کار، مسئولیت اجتماعی و اداره شرکت ها: آیا مدیریت استراتژیک واقعا در مورد این مفاهیم مراقبت کننده می باشد؟  
190,000.00 RIAL
The impact of ethics and work-related factors on nurse practitioners' and physician assistants' views on quality of primary healthcare in the United States (2018) عنوان مقاله بیس: تاثیر اخلاق و عوامل مرتبط با کار روی دیدگاه پرستاران و دستیاران پزشک در مورد کیفیت مراقبت های بهداشتی اولیه در ایالات متحده
190,000.00 RIAL
Human resource management practices and project success, a moderating role of Islamic Work Ethics in Pakistan project-based organizations (2015) عنوان مقاله بیس: شیوه های مدیریت منابع انسانی و موفقیت پروژه، نقش تعدیل کننده اخلاقیات کاری اسلامی در سازمان های پروژه محور پاکستان
190,000.00 RIAL
Organisations and the sixth wave: Are ethics transforming our economies in the coming decades? (2015) سازمان ها و موج ششم: آیا اخلاقیات اقتصاد ما را در دهه های آینده تغییر می دهد؟
190,000.00 RIAL
The role of organisational support in teleworker wellbeing: A sociotechnical systems approach (2016) نقش حمایت سازمانی در بهزیستی گرایش های مختلف کارگری: رویکرد سیستم های فنی-اجتماعی
190,000.00 RIAL
  Service quality on three management levels (2017) کیفیت ارائه خدمات در سه سطح مدیریتی
190,000.00 RIAL
  Service quality implementation: problems and solutions (2017) اجرای کیفیت اائه خدمات: مشکلات و راه حل ها
190,000.00 RIAL
  Service quality: beyond cognitive assessment (2017) کیفیت ارائه خدمات: ماورای ارزیابی شناختی
190,000.00 RIAL
  Being close or being happy?The relative Impact Of Work Relationship and job satisfaction on service quality (2015) خوشحال یا ناراحت هستید؟ تأثیر نسبی روابط کاری و رضایت شغلی روی کیفیت ارائه خدمات
190,000.00 RIAL
The Big Five personality traits, material values, and financial well-being of self-described money managers (2015) پنج صفت بزرگ شخصیتی، ارزش های مادی و بهزیستی مالی مدیران اقتصادی
190,000.00 RIAL
  Personality traits versus work values: Comparing psychological theories on entrepreneurial intention (2015) ویژگی های شخصیتی در مقابل ارزشهای کار: مقایسه نظریه های روان شناختی در مورد قصد کارآفرینی
190,000.00 RIAL
  Personality traits and stock market participation (2015) صفات شخصیتی و مشارکت در بازار سهام
190,000.00 RIAL
The influence of corporate social responsibility disclosure on share prices (2015) تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت روی قیمت سهام
190,000.00 RIAL
External accountants’ business advice and SME performance (2015) مشاوره کسب و کار حسابداران خارجی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME)
190,000.00 RIAL
  Firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility (2015) خصوصیات شرکت، تنوع هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت      
190,000.00 RIAL
  Power, dependence and frustration: A study of power in Australian accountants’ advisory relationship with small business (2015) قدرت، وابستگی و سرخوردگی: مطالعه قدرت در رابطه مشورتی حسابداران استرالیا با کسب و کار کوچک
190,000.00 RIAL
  Corporate social responsibility disclosures and earnings quality: Are they a reflection of managers’ opportunistic behavior? (2015) افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کیفیت سود: آیا آنها بازتابی از رفتار فرصت طلبانه مدیران هستند؟
190,000.00 RIAL
  Environmental Management Accounting (EMA) for environmental management and organizational change (2015) حسابداری مدیریت زیست محیطی برای مدیریت محیط زیست و تغییر سازمانی
190,000.00 RIAL
  Attitude, learning environment and current knowledge enhancement of accounting students in Malaysia (2015) نگرش، محیط یادگیری و افزایش دانش موجود در دانشجویان حسابداری در مالزی
190,000.00 RIAL
  Social responsibility and its differential effects on the retailers’ portfolio of private label brands (2015) مسئولیت اجتماعی و تأثیرات متفاوت آن روی پرتفوی برندهای با برچسب خصوصی خرده فروشان
190,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .