مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

Capital budgeting practices: A survey of Central and Eastern European firms (2015) مقاله بیس پایان نامه حسابداری: شیوه های بودجه بندی سرمایه: بررسی شرکت های اروپایی شرقی و مرکزی
190,000.00 RIAL
Critical Muslim Intellectuals’ discourse and the issue of Interest: Implications for Islamic accounting and banking (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: گفتمان انتقادی روشنفکران مسلمان و موضوع بهره (ربا): مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی
190,000.00 RIAL
Management accounting and decision making: Two case studies of outsourcing (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری: دو مورد از برون سپاری
190,000.00 RIAL
Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle (2018) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: گفتگو با حسابداران زندانی: مثلث انگیزه، فرصت و تقلب
190,000.00 RIAL
Accounting basis adjustments and deficit reliability: Evidence from southern European countries (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری: شواهدی از کشورهای جنوب اروپا
190,000.00 RIAL
Developments in accounting regulation: A synthesis and annotated bibliography of evidence and commentary in the 2018 academic literature (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: توسعه در مقررات حسابداری: یک کتابشناسی مشروح از شواهد و تفسیر در ادبیات دانشگاهی سال 2018
190,000.00 RIAL
American ideology, socialism and financial accounting theory: A counter view (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: ایدئولوژی آمریکا، سوسیالیسم و تئوری حسابداری مالی
190,000.00 RIAL
The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: سهم شرکت ها ی حسابداری و حسابرسی در تعمیق نابرابری درآمد و ثروت و بحران اقتصادی: برخی شواهد
190,000.00 RIAL
Participation, accounting and learning how to implement a new vision (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: مشارکت، حسابداری و یادگیری اینکه چگونگی یک چشم انداز جدید را اجرا کنیم.
190,000.00 RIAL
The impact of mis-measurement in performance benchmarking: A Monte Carlo comparison of SFA and DEA with different multi-period budgeting strategies (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: تاثیر اشتباه اندازه گیری در تعیین معیار عملکرد: مقایسه مونت کارلو SFA و DEA با استراتژی های بودجه چند دوره ای مختلف
190,000.00 RIAL
Environment as datascape: Enacting emission realities in corporate carbon accounting (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: محیط زیست به عنوان فرار داده: تصویب واقعیت های انتشار در حسابداری کربن شرکت های بزرگ
190,000.00 RIAL
The problem of management bias in accounting estimates: An investor perspective on root causes and solutions (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: مشکل انحراف مدیریت در برآوردهای حسابداری: چشم انداز سرمایه گذار در علل ریشه ای و راه حل
190,000.00 RIAL
Payout Policy Through The Financial Crisis: The Growth of repurchases and the resilience of dividends (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: سیاست پرداخت در جریان بحران مالی: رشد بازخرید و انعطاف پذیری سود سهام
190,000.00 RIAL
Government ownership and cost of debt: Evidence From government investments in publicly traded firms (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: مالکیت دولت و هزینه بدهی: شواهدی از سرمایه گذاری دولت در شرکتهای سهامی عام
190,000.00 RIAL
Impact of personality on risk tolerance and investment decisions (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: تاثیر شخصیت بر تحمل خطر و تصمیمات سرمایه گذاری
190,000.00 RIAL
Organizational political climate: Shared perceptions about the building and use of power bases (2018) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: جو سیاسی سازمانی: ادراکات مشترک در مورد ساخت و ساز و استفاده از پایگاه های قدرت
190,000.00 RIAL
Organizational and supervisory justice effects on experienced threat during change: The moderating role of leader in-group representativeness (2018) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: اثرات عدالت سازمانی و نظارتی بر تهدید تجربه شده در دوران تغییر: نقش تعدیل کننده رهبر در نمایندگی گروه ها
190,000.00 RIAL
The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت : اثر میانجی شیوه های منابع انسانی استراتژیک روی مدیریت دانش و عملکرد شرکت
190,000.00 RIAL
Exploring role of environmental proactivity in financial performance of manufacturing enterprises: a structural modelling approach (2015) مقاله بیس مدیریت: بررسی نقش فعالیت تهاجمی زیست محیطی در عملکرد مالی شرکت های تولید: یک رویکرد مدل سازی ساختاری
190,000.00 RIAL
Relationships between eco-innovation and financial performance: evidence from publicly traded companies in Poland and Hungary (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: روابط بین کشورهای عضو اکو نوآوری و عملکرد مالی: شواهدی از شرکت های تجاری دولتی در لهستان و مجارستان
190,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .