مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

  The relationship between labour social responsibility practices and reputation (2015) رابطه بین اعمال مسئولیت پذیری اجتماعی نیروی کار و اعتبار
190,000.00 RIAL
  Corporate governance and social responsibility (2015) حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری شرکتی
190,000.00 RIAL
  How does corporate social responsibility avoid the incidence of corruption in international expansion (2015) چگونه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از بروز فساد در توسعه بین المللی جلوگیری می کند؟
190,000.00 RIAL
  Accounting as differentiated universal for emancipator praxis : Accounting delineation and mobilization for emancipation(s) recognising democracy and difference (2015) حسابداری به عنوان طرح فراگیر جهانی تمایز یافته جهت رویه رهایی بخش : توصیف و به خدمت گرفتن حسابداری جهت رهایی برای شناخت دموکراسی و تفاوت
190,000.00 RIAL
  Human depreciation accounting and the emergence of industrial pensions (2015) حسابداری استهلاک انسانی و ظهور مقرری (مستمری) صنعتی
190,000.00 RIAL
  Accounting, accountants and accountability regimes in pluralistic societies (2015) حسابداری، حسابداران و روش های پاسخگویی و مسئولیت پذیری در جوامع کثرت گرا
190,000.00 RIAL
  Cultural impact on the harmonisation of Russian Accounting Standards with the International Financial Reporting Standards (2018) تاثیر فرهنگی در هماهنگ استانداردهای حسابداری روسیه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
190,000.00 RIAL
  Managerial accounting for safety management. The case of a Spanish construction company (2015) حسابداری مدیریتی برای مدیریت ایمنی. مورد یک شرکت ساختمانی اسپانیایی
190,000.00 RIAL
Corporate social responsibility reporting in professional accounting firms (2018) گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های با حسابداری حرفه ای
190,000.00 RIAL
  Sustaining diversity in social and environmental accounting research (2015) حفظ تنوع در تحقیقات حسابداری اجتماعی و زیست محیطی
190,000.00 RIAL
Professional Ethics (2017) اخلاق حرفه ای
190,000.00 RIAL
The Importance of Ethics, Moral and Professional Skills of Novice Teachers (2015) اهمیت اخلاق، مهارت های اخلاقی و حرفه ای معلمان تازه کار
190,000.00 RIAL
The Importance of Knowing and Applying of the Professional Legislation and Ethics in the Management of Educational Institutions to Combat Corruption (2015) اهمیت دانستن و استفاده از اخلاق و قوانین حرفه ای در مدیریت آموزشی موسسات برای مبارزه با فساد        
190,000.00 RIAL
Professional ethics and employability: problems expressed by university teachers in Mexico and Spain (2018) اخلاق حرفه ای و اشتغال (استخدام): مشکلات بیان شده توسط استادان دانشگاه در مکزیک و اسپانیا
190,000.00 RIAL
The impact of ethics and work-related factors on nurse practitioners' and physician assistants' views on quality of primary healthcare in the United States (2018) تاثیر اخلاق و عوامل مرتبط با کار بر دیدگاه پرستاران دستیاران پزشک در مورد کیفیت کار مراقبت های بهداشتی اولیه در ایالات متحده
190,000.00 RIAL
Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers (2015) برداشت ها در مورد نهادینه شدن اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیریان بازاریابی آمریکایی
190,000.00 RIAL
Becoming entrepreneurial: Crisis, ethics and marketization in the field of travel journalism (2015) کارآفرینی: بحران، اخلاقیات و بازار در زمینه ژورنالیسم سفر
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه حسابداری (بدون ترجمه): Inducing structural change in academic accounting research (2015) عنوان مقاله بیس : القای تغییرات ساختاری در تحقیقات حسابداری دانشگاهی
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه حسابداری (بدون ترجمه): The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities (2018) عنوان مقاله بیس : ترجمه حسابداری تعهدی و بودجه ریزی و ساختاربندی مجدد از هویت های حسابداران بخش دولتی
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه حسابداری (بدون ترجمه): Military, ‘managers’ and hegemonies of management accounting controls: A critical realist interpretation (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری : نظامی، مدیران و سلطه کنترل های حسابداری مدیریت: تفسیر واقع گرای انتقادی
190,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .