مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

مقاله بیس پایان نامه: اثرات گسترش شعبه‌ها بر روی کارایی بانک: شواهد به دست آمده از بانک‌های منطقه‌ای ژاپن Effects of branch expansion on bank efficiency: evidence from Japanese regional banks (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: کیفیت اطلاعات حسابداری و مفیدفایده واقع شدن تصمیمات گزارش‌های مالی دولتی حرکت از وجوه نقد به سوی وجوه نقدی اصلاح شده Accounting information quality and decision-usefulness of governmental financial reporting Moving from cash to modified cash (2017  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: آیا تعهد نسبت به خود-تنظیم‌کنندگی محیطی مهم است؟ یک بررسی تجربی از کشور چین Does commitment to environmental self-regulation matter? An empirical examination from China (2015  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: چه چیزی بیشتر از همه اهمیت دارد؟ تاثیر صنعت و عوامل سازمانی بر فرهنگ سازمانی What matters more? The impact of industry and organizational factors on organizational culture (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: آیا ارزیابی عملکردی حسابرسان یک ابزار مخرب برای خروجی حسابرسی است و یا سازنده؟ Performance evaluation of auditors: a constructive or a destructive tool of audit output (2017  
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: ضعف کنترل داخلی و محافظه‌کاری حسابداری در چین Internal control weakness and accounting conservatism in China (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: تاثیر مشاوره بیگ فایو بر روی تاخیر در گزارش ممیزی و صورت های مالی The impact of Big 4 consulting on audit reporting lag and restatements (2017  
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: شاخصه‌های کیفی حسابرسی: ادراکات حسابرسان تازه‌کار Audit quality indicators: perceptions of junior-level auditors (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: راهبری تحول‌گرای مدیرعامل و روند توسعه‌ی محصولات جدید نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ‌های یادگیری و نوآوری سازمانی CEO transformational leadership and the new product development process The mediating roles of organizational learning and innovation culture (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: پژوهشی در رابطه با قابلیت قیاس مدل های روانی کاربران اموزش دیده و آموزش ندیده با نمادهای مدول‌های جستجو در نرم‌افزارهای کاربردی کتابخانه‌های دیجیتال ایرانی The Study of the trained and untrained users’ mental models compatibility with the icons of search modules in Iranian digital library applications (2017
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: بررسی رضایتمندی کار گروهی مولد در میان پرستاران بیمارستانی Exploring generational cohort work satisfaction in hospital nurses (2017)  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت و حاکمیت: فرهنگ سازمانی در ارتباط با چرخه‌ی حیات شرکت Management and governance: organizational culture in relation to enterprise life cycle (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: معنویت در محیط کار، پشتیبانی سازمانی درک‌شده و رفتار کاری نوآورانه اثرات تعدیل‌کنندگی تناسب شخص با سازمان Workplace spirituality, perceived organizational support and innovative work behavior The mediating effects of person-organization fit (2017  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: ارتباط میان حق الزحمه‌های غیرحسابرسی و کیفیت حسابرسی: رفع مسائل مربوط به درون‌زادی The relationship between non-audit fees and audit quality: dealing with the endogeneity issue (2015)  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: به‌کارگیری پست‌های رسانه‌های اجتماعی برای مشارکت در همکاری در ایجاد :مطالعات موردی برای رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر جوامع برند Using social media posts as resources for engaging in value co-creation: the case for social media based cause brand communities (2017)  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: فرهنگ سازمانی برای برنامه‌های ضعیف Organizational culture for lean programs (2017)
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: ارتباط میان تناسب شخص با سازمان و رضایتمندی شغلی The relationship between person-organization fit and job satisfaction (2016)  
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: سرمایه‌گذاری سنگین کاری، شخصیت و جوّ سازمانی Heavy work investment personality and organizational climate (2016)  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: ارتباط میان تعارض های دانشکده-محل‌کار-خانواده، استرس‌های فردی و فرسودگی شغلی The relationship between school-work-family-conflict, subjective stress, and burnout (2016)  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: پژوهشی کیفی در رابطه با رضایتمدی دانشجویان پرستاری سلامت روانی از یادگیری مبتنی بر حل مسئله Mental health student nurses’ satisfaction with problem-based learning: a qualitative study (2017)  
90,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .