مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

متغیرها: مهاجرت، میزان جرائم، جرم و عوامل موثر در وقوع آن توضیحات: 31 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: 2-1- مقدمه مهاجرت از جمله رويدادهاي کهن جغرافيايي- جمعيتي است که در بستر مکان و در گذر زمان با اهداف و انگيزه هاي گوناگون اجتماعات انساني مبدا يا مقصد را به ...
190,000.00 RIAL
Relationships between eco-innovation and financial performance: evidence from publicly traded companies in Poland and Hungary (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: روابط بین کشورهای عضو اکو نوآوری و عملکرد مالی: شواهدی از شرکت های تجاری دولتی در لهستان و مجارستان
190,000.00 RIAL
Interorganizational complexity and organizational accident risk: A literature review (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: پیچیدگی درون سازمانی و خطر سانحه سازمانی: بررسی منابع
190,000.00 RIAL
Can socially responsible investment for cleaner production improve the financial performance of Spanish pension plans? (2015) عنوان مقاله بیس: آیا سرمایه گذاری مسئولانه اجتماعی برای تولید شفاف عملکرد مالی برنامه های بازنشستگی اسپانیا را بهبود می بخشد؟
190,000.00 RIAL
Competitive outreach in the 21st century: Why we need conservation marketing (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه:توسعه رقابت در قرن 21: چرا ما به بازاریابی محافظه کارانه نیازمندیم؟
190,000.00 RIAL
Carbon emission reduction: the impact on the financial and operational performance of international companies (2015) عنوان مقاله بیس : کاهش انتشار کربن: تاثیر بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های بین المللی
190,000.00 RIAL
Analysis of the effects of ICTs in knowledge management and innovation: The case of Zara Group (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت و فناوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش و نوآوری: مورد گروه Zara
190,000.00 RIAL
The performance of corporate financial distress prediction models with features selection guided by domain knowledge and data mining approaches (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: عملکرد مدل های پیش بینی بحران مالی شرکت ها با انتخاب ویژگی های هدایت شده بوسیله دانش دامنه رویکردهای داده کاوی
190,000.00 RIAL
Safety rules as instruments for organizational control, coordination and knowledge: Implications for rules management (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: قوانین ایمنی به عنوان ابزاری برای کنترل سازمانی، هماهنگی و دانش: کاربردهایی برای مدیریت قوانین
190,000.00 RIAL
Structural equation modelling on knowledge creation Si Sigma DMAIC project and its impact on organizational performance (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: مدل سازی معادلات ساختاری در ایجاد دانش پروژه سی سیگما DMAIC و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی
190,000.00 RIAL
A model for the implementation of industry-wide knowledge sharing to improve risk management practice (2015) مدلی برای اجرای به اشتراک گذاری دانش در گستره صنعت برای بهبود عمل مدیریت ریسک  
190,000.00 RIAL
Quality management approaches and their impact on firms' financial performance – An Australian Study (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: روش های مدیریت کیفیت و تاثیر آنها بر عملکرد مالی شرکت - مطالعه استرالیا
190,000.00 RIAL
Can personality traits and daily positive mood buffer the harmful effects of daily negative mood on task performance and service sabotage? A self-control perspective (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: آیا ویژگی های شخصیتی و خلق و خوی مثبت روزانه باعث تعدیل اثرات مضر خلق و خوی منفی روزانه روی عملکرد کار و خرابکاری خدمات می شود؟ دیدگاه خود کنترلی
190,000.00 RIAL
Supply chain unethical behavior and continuity of relationship: Using the PLS approach for testing moderation effects of inter-organizational justice (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: رفتار غیر اخلاقی زنجیره تامین و تداوم رابطه: استفاده از رویکرد PLS برای تست اثرات تعدیل کننده عدالت درون سازمانی
190,000.00 RIAL
Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement (2015) بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد تسهیم دانش در موفقیت بهبود فرآیند نرم افزار
190,000.00 RIAL
Unraveling the effects of environmental outcomes and processes on financial performance: A non-linear approach (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: پرده برداشتن از اثرات زیست محیطی نتایج و فرآیندهای بر عملکرد مالی: رویکرد غیر خطی
190,000.00 RIAL
Information technology customer aggression: The importance of an organizational climate of support (2018) تجاوز مشتری فن آوری اطلاعات: اهمیت یک جو سازمانی حمایت کننده
190,000.00 RIAL
Ensuring corporate travel compliance :Control vs. commitmentstrategies(2015) عنوان مقاله بیس : حصول اطمینان از انطباق سفر شرکت: کنترل در مقابل استراتژی های تعهد
190,000.00 RIAL
On the management of life insurance company risk by strategic choice of product mix, investment strategy and surplus appropriation schemes (2015) عنوان مقاله بیس: مدیریت ریسک شرکت بیمه عمر با انتخاب استراتژیک ترکیب محصول، استراتژی سرمایه گذاری وطرحهای تخصیص مازاد
190,000.00 RIAL
Employer-sponsored health insurance and the gender wage gap (2015) عنوان مقاله بیس :بیمه درمانی حمایت از کارفرما و شکاف دستمزدی جنسیتی
190,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .