مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

Organizational learning, knowledge management practices and firm’s performance (2015) یادگیری سازمانی، اعمال مدیریت دانش و عملکرد سازمان
140,000.00 RIAL
Organizational justice and employee mental health’s moderating roles in organizational identification (2015) عدالت سازمانی و نقش های تعدیل کننده سلامت روانی کارکنان در شناسایی سازمانی
140,000.00 RIAL
Psychological contract breach, organizational justice and emotional well-being (2015) نقض قرارداد روانی، عدالت سازمانی و بهزیستی احساسی
140,000.00 RIAL
Perceptions of corporate social responsibility, organizational commitment and job satisfaction (2015) ادراک ها از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد سازمانی و رضایت شغلی
140,000.00 RIAL
Aligning management model and business model in the management innovation perspective: The role of managerial dynamic capabilities in the organizational change (2015) هماهنگی مدل مدیریت و مدل کسب و کار در چشم انداز نوآوری مدیریت: نقش قابلیت های پویای مدیریتی در تغییر سازمانی
140,000.00 RIAL
Organizational meetings: management and benefits (2015) جلسات سازمانی: مدیریت و مزایا
140,000.00 RIAL
The impact of knowledge management practices on organizational performance (2018) تأثیر اعمال مدیریت دانش روی عملکرد سازمانی
140,000.00 RIAL
Relationship between organizational commitments and organizational citizenship behaviour in a sample of private banking employees (2018) رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در نمونه ای از کارکنان بانک های خصوصی
140,000.00 RIAL
The acceptance of newly introduced HR practices: Some evidence from Spain on the role of management behavior and organizational climate (2018) پذیرش روش های مدیریت منابع انسانی معرفی شده جدید: شواهدی از اسپانیا در مورد نقش رفتار مدیریت و جو سازمانی
140,000.00 RIAL
Environmental management system (EMS) Postulating the value of its adoption to organizational learning in hotels (2018) سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) : لازم بودن ارزش پذیرفتن آن برای یادگیری سازمانی در هتل ها
140,000.00 RIAL
Assessment model for organizational business process maturity with a focus on BPM governance practices (2015) مدل ارزیابی برای بلوغ فرآیند کسب و کار سازمانی با تمرکز بر روش های راهبردی مدل فرآیند کسب و کار
140,000.00 RIAL
The Influence of Organizational Factors on Inter-team Knowledge Sharing Effectiveness in Agile Environments (2018) تأثیر عوامل سازمانی روی اثربخشی تسهیم (به اشتراک گذاری) دانش در محیط های چابک
140,000.00 RIAL
IT Resource and Competitive Advantage: Role of Knowledge Management Capability and Resource Commitment (2015) منابع IT و مزیت رقابتی: نقش قابلیت های مدیریت دانش و تعهد منابع
140,000.00 RIAL
Improving Quality of Operations via Industry_pecific Empowerment Antecedents: A Study of the Oil and Gas Industry (2018) بهبود کیفیت عملیات از طریق توانمندسازی مخصوص صنعت : مطالعه در صنعت نفت و گاز
140,000.00 RIAL
Understanding the Ways Organizational Learning Drives Information Technology (IT) Infrastructure (2018) درک روش هایی که یادگیری سازمانی باعث تحریک و هدایت زیرساخت های فناوری اطلاعات می شود
140,000.00 RIAL
A framework for rural tourism destination management and marketing organisations (2018) چارچوبی برای مدیریت مقصد گردشگری روستایی و سازمان های بازاریابی
140,000.00 RIAL
Exploring the effects of international tourism on China's economic growth, energy consumption and environmental pollution: Evidence from a regional panel analysis (2015) بررسی اثرات گردشگری بین المللی روی رشد اقتصادی ، مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست چین: شواهد از تجزیه و تحلیل داده های پانل منطقه ای  
140,000.00 RIAL
Suitable organizational forms for knowledge management to attain sustainable competitive advantage in the renewable energy industry (2015) شکل های سازمانی مناسب برای مدیریت دانش جهت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در صنعت انرژی های تجدید پذیر
140,000.00 RIAL
Holiday recovery experiences, tourism satisfaction and life satisfaction : Is there a relationship? (2015) تجارب ریکاوری در تعطیلات، رضایت گردشگری و رضایت از زندگی: آیا رابطه ای بین اینها وجود دارد؟
140,000.00 RIAL
Brand personality and culture: The role of cultural differences on the impact of brand personality perceptions on tourists' visit intentions (2015) شخصیت و فرهنگ نام تجاری: نقش تفاوت های فرهنگی در تاثیر درک نام تجاری روی مقاصد سفر گردشگران
140,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .