مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

Sustaining diversity in social and environmental accounting research (2015) حفظ تنوع در تحقیقات حسابداری اجتماعی و زیست محیطی
190,000.00 RIAL
Pathways between attachment and marital satisfaction: The mediating roles of rumination, empathy, and forgiveness (2018) مسیرهای بین دلبستگی و رضایت زناشویی: وساطت نقش نشخوار فکری، همدلی، و بخشش
90,000.00 RIAL
Attachment styles and mother’s well-being among mothers of preschool children in Korea: The mediating role of marital satisfaction (2018) سبک های دلبستگی و بهزیستی مادر در میان مادران مهد کودک در کره: نقش واسطه ای رضایت زناشویی
90,000.00 RIAL
A social path to functioning in schizophrenia: From social Self-efficacy through negative symptoms to social functional capacity (2015) مسیر اجتماعی به عملکرد در اسکیزوفرنی: از خودکارآمدی اجتماعی از طریق علائم منفی به ظرفیت عملکردی اجتماعی
90,000.00 RIAL
Individual risk factors for physician boundary violations: the role of attachment style, childhood trauma and maladaptive beliefs (2015) عوامل خطر فردی برای نقض مرز پزشک: نقش سبک دلبستگی، ترومای دوران کودکی و باورهای ناسازگار
90,000.00 RIAL
Achieving tourist loyalty through destination personality, satisfaction, and identification (2015) دستیابی به وفاداری گردشگر از طریق شخصیت مقصد، رضایت، و شناسایی
90,000.00 RIAL
Mentoring across cultures: The role of gender and marital status in Taiwan and the U.S. (2018) مشاوره در بین فرهنگ ها: نقش جنسیت و وضعیت تاهل در تایوان و ایالات متحده
90,000.00 RIAL
Parenting stress and harsh discipline in China: The moderating roles of marital satisfaction and parent gender (2015) استرس والدین و نظم و انضباط تند در چین: نقش تعدیل کننده رضایت زناشویی و نوع پدر و مادر
90,000.00 RIAL
Linkages between childhood emotional abuse and marital satisfaction: The mediating role of empathic accuracy for hostile emotions (2015) ارتباط بین سوء استفاده احساسی دوران کودکی و رضایت زناشویی: نقش واسطه درستی همدلانه برای احساسات خصمانه
190,000.00 RIAL
Does body satisfaction influence self-esteem in adolescents' daily lives? An experience sampling study (2015) آیا رضایت از بدن بر عزت نفس در زندگی روزانه نوجوانان تأثیر دارد؟ یک مطالعه موردی نمونه.
90,000.00 RIAL
The role of underestimating body size for self-esteem and self-efficacy among grade five children in Canada (2015) نقش تخمین کم اندازه بدن روی عزت نفس و خودکارآمدی در میان بچه های سال پنجم کانادا
190,000.00 RIAL
Habitat complexity, environmental change and personality: A tropicalperspective (2015) پیچیدگی زیستگاه، تغییرات زیست محیطی و شخصیت: چشم انداز گرمسیری
90,000.00 RIAL
ADULT ATTACHMENT STYLE MODULATES NEURAL RESPONSES IN A MENTALIZING TASK (2015) سبک دلبستگی بزرگسالان پاسخ های عصبی در کارهای ذهنی را تعدیل می کند
90,000.00 RIAL
Predictors of hospitalization and quality of life in heart failure: A model of comorbidity, self-efficacy and self-care (2015) پیش بین های بستری و کیفیت زندگی در نارسایی قلبی: یک مدل از همبودی، خودکارآمدی و مراقبت از خود
90,000.00 RIAL
Autistic traits and adult attachment styles (2015) صفات مبتلا به اوتیسم و سبکهای دلبستگی بزرگسالی
90,000.00 RIAL
Coping as a caregiver: A question of strain and its consequences on life satisfaction and health-related quality of life (2015) سازگاری به عنوان یک مراقبت کننده سلامتی: یک سوال از فشار و پیامدهای آن در رضایت از زندگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت
90,000.00 RIAL
Marital stability and repartnering: infertility-related stress trajectories of unsuccessful fertility treatment (2015) ثبات زناشویی و ازدواج مجدد: استرس مرتبط با ناباروری حاصل از درمان ناموفق ناباروری
190,000.00 RIAL
The role of self-esteem instability in the development of postnatal depression: A prospective study testing a diathesis-stress account (2015) نقش ناپایداری عزت نفس در توسعه افسردگی پس از زایمان
90,000.00 RIAL
Relationships between adult attachment style ratings and sleep disturbances in a nationally representative sample (2015) رابطه بین سبک دلبستگی بزرگسالان و اختلالات خواب در یک نمونه نماینده کشور
90,000.00 RIAL
Does organizational forgetting matter? Organizational survival for life coaching companies (2015) آیا فراموشی سازمانی اهمیت دارد؟ بقای سازمانی برای شرکت های خدمات زندگی
140,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .