مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

  Accounting, accountants and accountability regimes in pluralistic societies (2015) حسابداری، حسابداران و روش های پاسخگویی و مسئولیت پذیری در جوامع کثرت گرا
90,000.00 RIAL
  Cultural impact on the harmonisation of Russian Accounting Standards with the International Financial Reporting Standards (2018) تاثیر فرهنگی در هماهنگ استانداردهای حسابداری روسیه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
90,000.00 RIAL
  Managerial accounting for safety management. The case of a Spanish construction company (2015) حسابداری مدیریتی برای مدیریت ایمنی. مورد یک شرکت ساختمانی اسپانیایی
90,000.00 RIAL
Corporate social responsibility reporting in professional accounting firms (2018) گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های با حسابداری حرفه ای
90,000.00 RIAL
  Sustaining diversity in social and environmental accounting research (2015) حفظ تنوع در تحقیقات حسابداری اجتماعی و زیست محیطی
190,000.00 RIAL
Professional Ethics (2017) اخلاق حرفه ای
90,000.00 RIAL
The Importance of Ethics, Moral and Professional Skills of Novice Teachers (2015) اهمیت اخلاق، مهارت های اخلاقی و حرفه ای معلمان تازه کار
90,000.00 RIAL
The Importance of Knowing and Applying of the Professional Legislation and Ethics in the Management of Educational Institutions to Combat Corruption (2015) اهمیت دانستن و استفاده از اخلاق و قوانین حرفه ای در مدیریت آموزشی موسسات برای مبارزه با فساد        
190,000.00 RIAL
Professional ethics and employability: problems expressed by university teachers in Mexico and Spain (2018) اخلاق حرفه ای و اشتغال (استخدام): مشکلات بیان شده توسط استادان دانشگاه در مکزیک و اسپانیا
190,000.00 RIAL
The impact of ethics and work-related factors on nurse practitioners' and physician assistants' views on quality of primary healthcare in the United States (2018) تاثیر اخلاق و عوامل مرتبط با کار بر دیدگاه پرستاران دستیاران پزشک در مورد کیفیت کار مراقبت های بهداشتی اولیه در ایالات متحده
90,000.00 RIAL
Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers (2015) برداشت ها در مورد نهادینه شدن اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیریان بازاریابی آمریکایی
90,000.00 RIAL
Becoming entrepreneurial: Crisis, ethics and marketization in the field of travel journalism (2015) کارآفرینی: بحران، اخلاقیات و بازار در زمینه ژورنالیسم سفر
90,000.00 RIAL
A marketing communications approach for the digital era: Managerial guidelines for social media integration (2015) رویکرد ارتباطات بازاریابی برای عصر دیجیتال: دستورالعمل مدیریتی برای یکپارچه سازی رسانه های اجتماعی
190,000.00 RIAL
The Role of Marketing Channels in Supply Chain Management (2015) نقش کانال های بازاریابی در مدیریت زنجیره تامین
90,000.00 RIAL
Knowledge management and innovation in knowledge-based and high-tech industrial markets: The role of openness and absorptive capacity (2015) مدیریت دانش و نوآوری در بازارهای صنعتی دانش محور و با تکنولوژی بالا: نقش باز بودن و ظرفیت جذب
190,000.00 RIAL
Interactions among factors influencing knowledge management in public-sector organizations: A resource-based view (2015) تعامل میان عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمان های بخش دولتی: یک دیدگاه مبتنی بر منابع
90,000.00 RIAL
Accounting, accountants and accountability regimes in pluralistic societies (2015) حسابداری، حسابداران و روش های پاسخگویی در جوامع کثرت گرا
90,000.00 RIAL
Cultural impact on the harmonisation of Russian Accounting Standards with the International Financial Reporting Standards (2018) تاثیر فرهنگ روی هماهنگی استانداردهای حسابداری روسیه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
90,000.00 RIAL
Managerial accounting for safety management. The case of a Spanish construction company (2015) حسابداری مدیریتی برای مدیریت ایمن. مورد یک شرکت ساختمانی اسپانیایی
190,000.00 RIAL
Corporate social responsibility reporting in professional accounting firms (2018) گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های حسابداری حرفه ای
90,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .