مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

  Managers’ selection preferences: The role of prejudice and multicultural personality traits in the assessment of native and immigrant job candidates (2015) ترجیحات انتخابی مدیران: نقش تعصب و ویژگی های شخصیتی چند فرهنگی در ارزیابی متقاضیان کار بومی و مهاجر
190,000.00 RIAL
Does impression management really help? A multilevel testing of the mediation role of impression management between personality traits and leader-member exchange (2015) آیا مدیریت احساسی واقعا کمک کننده است؟ یک آزمون چند مرحله ای جهت یافتن نقش میانجی مدیریت احساسی بین صفات شخصیتی و مبادله رهبر-عضو
90,000.00 RIAL
  The relationship between Kolb's experiential learning styles and Big Five personality traits in international managers (2015) رابطه بین سبک های یادگیری تجربی کلب و پنج عامل بزرگ شخصیت در مدیران بین المللی
190,000.00 RIAL
The Importance of Adult`s Personality Traits and Professional Interests in Career Decision Making (2018) اهمیت ویژگی های شخصیتی بزرگسالان و علاقه مندی های حرفه ای آنها در تصمیم گیری های کاری و حرفه ای        
90,000.00 RIAL
The Big Five personality traits, material values, and financial well-being of self-described money managers (2015) پنج صفت بزرگ شخصیتی، ارزش های مادی و بهزیستی مالی مدیران اقتصادی
90,000.00 RIAL
  Personality traits versus work values: Comparing psychological theories on entrepreneurial intention (2015) ویژگی های شخصیتی در مقابل ارزشهای کار: مقایسه نظریه های روان شناختی در مورد قصد کارآفرینی
90,000.00 RIAL
  Personality traits and stock market participation (2015) صفات شخصیتی و مشارکت در بازار سهام
190,000.00 RIAL
The influence of corporate social responsibility disclosure on share prices (2015) تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت روی قیمت سهام
90,000.00 RIAL
External accountants’ business advice and SME performance (2015) مشاوره کسب و کار حسابداران خارجی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME)
190,000.00 RIAL
  Firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility (2015) خصوصیات شرکت، تنوع هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت      
90,000.00 RIAL
  Power, dependence and frustration: A study of power in Australian accountants’ advisory relationship with small business (2015) قدرت، وابستگی و سرخوردگی: مطالعه قدرت در رابطه مشورتی حسابداران استرالیا با کسب و کار کوچک
90,000.00 RIAL
  Corporate social responsibility disclosures and earnings quality: Are they a reflection of managers’ opportunistic behavior? (2015) افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کیفیت سود: آیا آنها بازتابی از رفتار فرصت طلبانه مدیران هستند؟
90,000.00 RIAL
  Environmental Management Accounting (EMA) for environmental management and organizational change (2015) حسابداری مدیریت زیست محیطی برای مدیریت محیط زیست و تغییر سازمانی
90,000.00 RIAL
  Attitude, learning environment and current knowledge enhancement of accounting students in Malaysia (2015) نگرش، محیط یادگیری و افزایش دانش موجود در دانشجویان حسابداری در مالزی
90,000.00 RIAL
  Social responsibility and its differential effects on the retailers’ portfolio of private label brands (2015) مسئولیت اجتماعی و تأثیرات متفاوت آن روی پرتفوی برندهای با برچسب خصوصی خرده فروشان
90,000.00 RIAL
  The relationship between labour social responsibility practices and reputation (2015) رابطه بین اعمال مسئولیت پذیری اجتماعی نیروی کار و اعتبار
90,000.00 RIAL
  Corporate governance and social responsibility (2015) حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری شرکتی
190,000.00 RIAL
  How does corporate social responsibility avoid the incidence of corruption in international expansion (2015) چگونه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از بروز فساد در توسعه بین المللی جلوگیری می کند؟
90,000.00 RIAL
  Accounting as differentiated universal for emancipator praxis : Accounting delineation and mobilization for emancipation(s) recognising democracy and difference (2015) حسابداری به عنوان طرح فراگیر جهانی تمایز یافته جهت رویه رهایی بخش : توصیف و به خدمت گرفتن حسابداری جهت رهایی برای شناخت دموکراسی و تفاوت
190,000.00 RIAL
  Human depreciation accounting and the emergence of industrial pensions (2015) حسابداری استهلاک انسانی و ظهور مقرری (مستمری) صنعتی
90,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .