مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

From e-learning to social-learning: Mapping development of studies on social media-supported knowledge management (2015) مقاله بیس: از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری اجتماعی: برنامه ریزی توسعه مطالعات بر پایه مدیریت دانش حمایت شده توسط رسانه های اجتماعی
90,000.00 RIAL
Microfoundations of innovative capabilities: The leverage of collaborative technologies on organizational learning and knowledge management in a multinational corporation (2015) عنوان مقاله بیس: خرد قابلیت های نوآورانه: نفوذ فن آوری های مشترک بر یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در یک شرکت چند ملیتی
90,000.00 RIAL
Maturity model of transdisciplinary knowledge management (2015) مقاله بیس: مدل بلوغ مدیریت دانش فرارشته ای
90,000.00 RIAL
Testing a theory of organizational culture, climate and youth outcomes in child welfare systems: A United States national study (2018) عنوان مقاله بیس: تست تئوری فرهنگ سازمانی، جو سازمانی و نتاج جوانان در سیستم های رفاهی کودک: مطالعه ملی ایالات متحده
90,000.00 RIAL
Examining the influence of transculturation on work ethic in the United States (2018) عنوان مقاله بیس: بررسی تأثیر چندفرهنگی روی اخلاق کار در ایالات متحده آمریکا
190,000.00 RIAL
Ethics Management in Public Sector – Background and Tools (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: مدیریت اخلاق در بخش دولتی - سابقه و ابزارها
90,000.00 RIAL
Business ethics and organizational values in Romanian enterprises (2017) عنوان مقاله بیس پایان نامه: اخلاق کسب و کار و ارزشهای سازمانی در شرکت های رومانیایی
190,000.00 RIAL
The Importance of Knowing and Applying of the Professional Legislation and Ethics in the Management of Educational Institutions to Combat corruption (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: اهمیت دانستن و استفاده از از قانون حرفه ای و اخلاقیات در مدیریت موسسات آموزشی برای مبارزه با فساد
90,000.00 RIAL
Business ethics, social responsibility and corporate governance: Does the strategic management field really care about these concepts? (2018) عنوان مقاله بیس: اخلاق کسب و کار، مسئولیت اجتماعی و اداره شرکت ها: آیا مدیریت استراتژیک واقعا در مورد این مفاهیم مراقبت کننده می باشد؟  
90,000.00 RIAL
The impact of ethics and work-related factors on nurse practitioners' and physician assistants' views on quality of primary healthcare in the United States (2018) عنوان مقاله بیس: تاثیر اخلاق و عوامل مرتبط با کار روی دیدگاه پرستاران و دستیاران پزشک در مورد کیفیت مراقبت های بهداشتی اولیه در ایالات متحده
90,000.00 RIAL
Human resource management practices and project success, a moderating role of Islamic Work Ethics in Pakistan project-based organizations (2015) عنوان مقاله بیس: شیوه های مدیریت منابع انسانی و موفقیت پروژه، نقش تعدیل کننده اخلاقیات کاری اسلامی در سازمان های پروژه محور پاکستان
90,000.00 RIAL
Organisations and the sixth wave: Are ethics transforming our economies in the coming decades? (2015) سازمان ها و موج ششم: آیا اخلاقیات اقتصاد ما را در دهه های آینده تغییر می دهد؟
90,000.00 RIAL
The role of organisational support in teleworker wellbeing: A sociotechnical systems approach (2016) نقش حمایت سازمانی در بهزیستی گرایش های مختلف کارگری: رویکرد سیستم های فنی-اجتماعی
190,000.00 RIAL
  Service quality on three management levels (2017) کیفیت ارائه خدمات در سه سطح مدیریتی
90,000.00 RIAL
  Service quality implementation: problems and solutions (2017) اجرای کیفیت اائه خدمات: مشکلات و راه حل ها
90,000.00 RIAL
  Service quality: beyond cognitive assessment (2017) کیفیت ارائه خدمات: ماورای ارزیابی شناختی
190,000.00 RIAL
  Being close or being happy?The relative Impact Of Work Relationship and job satisfaction on service quality (2015) خوشحال یا ناراحت هستید؟ تأثیر نسبی روابط کاری و رضایت شغلی روی کیفیت ارائه خدمات
190,000.00 RIAL
  The Effect of Personality Traits On Social Entrepreneurship Intentions: A Field Research (2015) تأثیر ویژگی های شخصیتی بر روی نیت های کارآفرینی اجتماعی
90,000.00 RIAL
  Personality Traits of Managers with Professional Evolution in Retail Industry (2018) ویژگی های شخصیتی مدیران با سیر تکاملی حرفه ای در صنعت خرده فروشی
90,000.00 RIAL
A typology model for creativity managers based on reference points and their characteristics (2017) یک مدل نوع شناسی برای مدیران خلاقیت بر اساس نقاط مرجع و ویژگی های آنها
90,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .