مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

Management of the Educational Risk Factors in Roma Schools (2015) عنوان مقاله بیس: مدیریت عوامل ریسک آموزشی در مدارس رم
190,000.00 RIAL
Management of social networks in the educational process (2015) عنوان مقاله بیس: مدیریت شبکه های اجتماعی در پروسه آموزشی
90,000.00 RIAL
Promoting an equitable and supportive school climate in high schools: The role of school organizational health and staff burnout (2018) عنوان مقاله بیس: ترویج یک جو مدرسه ای عادلانه و حمایتی در دبیرستان ها: نقش سلامت سازمانی مدرسه و فرسودگی شغلی کارکنان
90,000.00 RIAL
The impact of school management practices on educational performance:Evidence from public schools in SãoPaulo (2015) عنوان مقاله بیس: تأثیر اعمال مدیریت مدارس روی عملکرد آموزشی (شواهدی از مدارس دولتی در سائوپائولو)
190,000.00 RIAL
Suitable organizational forms for knowledge management to attain sustainable competitive advantage in the renewable energy industry (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: شکل های سازمانی مناسب برای مدیریت دانش جهت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در صنعت انرژی های تجدید پذیر
190,000.00 RIAL
Promoting entrepreneurial orientation through the accumulation of social capital, and knowledge management (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: ترویج گرایش به کارآفرینی از طریق انباشت سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش
90,000.00 RIAL
How does social capital influence the hospitality firm’s financial performance? The moderating role of entrepreneurial activities (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: چگونه سرمایه اجتماعی عملکرد مالی شرکت های توریسم را تحت تاثیر قرار؟ نقش تعدیلگر فعالیت های کارآفرینانه
90,000.00 RIAL
Effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در گرایش کاری کارکنان
90,000.00 RIAL
Commitment questions targeting patients promotes uptake of underused health services: Findings from a national quality improvement program in Australia (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: پرسش های تعهد با هدف قرار دادن بیماران باعث ارتقای درک از خدمات بهداشتی کمتر استفاده شده می شود: یافته های حاصل از یک برنامه بهبود کیفیت ملی در استرالیا
190,000.00 RIAL
Perceived Organizational Justice in Care Services: Creation and multi-sample validation of a measure (2018) عنوان مقاله بیس پایان نامه: عدالت سازمانی ادراک شده در خدمات مراقبت: ایجاد و اعتبار سنجی چند نمونه ای از یک اندازه گیری
90,000.00 RIAL
Organisational sustainability policies and employee green behaviour: The mediating role of work climate perceptions (2018) عنوان مقاله بیس پایان نامه: سیاست های پایداری سازمانی و رفتار سبز کارکنان: نقش میانجی ادراک ها از جو کاری
190,000.00 RIAL
A learning organization in the service of knowledge management among nurses: A case study (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: یک سازمان یادگیرنده در خدمت مدیریت دانش در میان پرستاران: یک مطالعه موردی
90,000.00 RIAL
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: تکنیک های پیشرفته برای مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک
90,000.00 RIAL
Managers' autonomy, strategic control, organizational politics and strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: استقلال مدیران، کنترل استراتژیک، سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: بررسی تجربی به پیوندهای گم شده در بخش هتلداری
90,000.00 RIAL
Interorganizational collaboration and firm innovativeness: Unpacking the role of the organizational environment (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: همکاری درون سازمانی و نوآوری شرکت: مشخص کردن نقش محیط سازمانی
190,000.00 RIAL
Organizational justice and job insecurity as mediators of the effect of emotional intelligence on job satisfaction: A study from China (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی به عنوان میانجی اثر هوش عاطفی بر رضایت شغلی: مطالعه از چین
90,000.00 RIAL
Strategic and organisational challenges in the integrated marketing communication paradigm shift: A holistic vision (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: چالش های استراتژیک و سازمانی در تغییر پارادایم ارتباطات بازاریابی یکپارچه: یک چشم انداز جامع
190,000.00 RIAL
Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high-unemployment environment (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: تعهد سازمانی و اثرات آن بر رفتار شهروندی سازمانی در یک محیط بیکاری بالا
90,000.00 RIAL
Collaborating to innovate: Effects on customer knowledge management and performance (2015) عنوان مقاله بیس: کمک به نوآوری: اثرات روی مدیریت دانش مشتری و عملکرد
90,000.00 RIAL
Knowledge Management as a Predictor of Organizational Effectiveness: The Role of Demographic and Employment Factors (2015) عنوان مقاله بیس: مدیریت دانش به عنوان پیش بینی کننده اثربخشی سازمانی: نقش عوامل دموگرافیک (انسانی) و استخدام
90,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .