مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement (2015) بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد تسهیم دانش در موفقیت بهبود فرآیند نرم افزار
190,000.00 RIAL
Unraveling the effects of environmental outcomes and processes on financial performance: A non-linear approach (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: پرده برداشتن از اثرات زیست محیطی نتایج و فرآیندهای بر عملکرد مالی: رویکرد غیر خطی
90,000.00 RIAL
Information technology customer aggression: The importance of an organizational climate of support (2018) تجاوز مشتری فن آوری اطلاعات: اهمیت یک جو سازمانی حمایت کننده
190,000.00 RIAL
Ensuring corporate travel compliance :Control vs. commitmentstrategies(2015) عنوان مقاله بیس : حصول اطمینان از انطباق سفر شرکت: کنترل در مقابل استراتژی های تعهد
90,000.00 RIAL
On the management of life insurance company risk by strategic choice of product mix, investment strategy and surplus appropriation schemes (2015) عنوان مقاله بیس: مدیریت ریسک شرکت بیمه عمر با انتخاب استراتژیک ترکیب محصول، استراتژی سرمایه گذاری وطرحهای تخصیص مازاد
90,000.00 RIAL
Employer-sponsored health insurance and the gender wage gap (2015) عنوان مقاله بیس :بیمه درمانی حمایت از کارفرما و شکاف دستمزدی جنسیتی
90,000.00 RIAL
Premium copayments and the trade-off between wages and employer-provided health insurance (2015) عنوان مقاله بیس :پرداخت های مشترک حق بیمه و تجارت بین دستمزد و بیمه بهداشت و درمان کارفرما
90,000.00 RIAL
Labor unemployment insurance and earnings management (2015) عنوان مقاله بیس : بیمه بیکاری نیروی کار و مدیریت سود
90,000.00 RIAL
Senior management perceptions of aspirational groups: A study of the UK general insurance market (2015) عنوان مقاله بیس : ادراکات مدیریت ارشد از گروههای آرمانی: مطالعه ای از بازار بیمه عمومی انگلستان
190,000.00 RIAL
Organizational factors and customers' motivation effect on insurance companies' performance (2015) عنوان مقاله بیس :عوامل سازمانی و اثر انگیزشی مشتریان روی عملکرد شرکتهای بیمه
90,000.00 RIAL
Lack of private health insurance is associated with higher mortality from cancer and other chronic diseases, poor diet quality, and inflammatory biomarkers in the United States (2015) عدم بیمه درمانی خصوصی با مرگ و میر بالاتر از سرطان و سایر بیماریهای مزمن، با کیفیت رژیم غذایی نامناسب، و بیومارکرهای التهابی در ایالات متحده در ارتباط است.
90,000.00 RIAL
Reprint of: The impact of enterprise risk management on the marginal cost of reducing risk: Evidence from the insurance industry (2018) عنوان مقاله بیس : تاثیر مدیریت ریسک بنگاه در هزینه نهایی کاهش ریسک: شواهدی از صنعت بیمه
190,000.00 RIAL
Too Certain to Invest? Public Safety Nets and Insurance Marketsin Ethiopia(2015) عنوان مقاله بیس :بسیار مشخص و قطعی برای سرمایه گذاری؟شبکه های سلامت عمومی و بازارهای بیمه در اتیوپی
190,000.00 RIAL
Ensuring positive feedback: Factors that influence customer satisfaction in the contemporary hospitality industry (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: حصول اطمینان از نظرات مثبت: عواملی که بر رضایت مشتری در صنعت مهمان نوازی معاصر تأثیر گذارند
90,000.00 RIAL
Reward redemption effects in a loyalty program when customers choose how much and when to redeem (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: اثرات خرید دوباره پاداش ها در یک برنامه وفاداری هنگامی که مشتریان انتخاب می کنند که چقدر و چه هنگامی دوباره خرید کنند.
90,000.00 RIAL
Value co-creation and customer loyalty (2015) مقاله بیس آماده پایان نامه مدیریت: ایجاد ارزش مشترک و وفاداری مشتری
90,000.00 RIAL
Leveraging loyalty programs to build customer–company identification (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: اهرم برنامه های برای ایجاد هویت مشتری- شرکت
190,000.00 RIAL
Customer–company identification and the effectiveness of loyalty programs (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: شناسایی مشتری-شرکت و اثربخشی برنامه های وفاداری
90,000.00 RIAL
Social media: Influencing customer satisfaction in B2B sales (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: رسانه های اجتماعی: تأثیر رضایت مشتری در فروش های B2B
190,000.00 RIAL
The impact of customer attractiveness and supplier satisfaction on becoming a preferred customer (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: تاثیر جذابیت مشتری و رضایت عرضه کننده بر تبدیل شدن به یک مشتری مقدم
90,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .