مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

Reward redemption effects in a loyalty program when customers choose how much and when to redeem (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: اثرات خرید دوباره پاداش ها در یک برنامه وفاداری هنگامی که مشتریان انتخاب می کنند که چقدر و چه هنگامی دوباره خرید کنند.
Value co-creation and customer loyalty (2015) مقاله بیس آماده پایان نامه مدیریت: ایجاد ارزش مشترک و وفاداری مشتری
Leveraging loyalty programs to build customer–company identification (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: اهرم برنامه های برای ایجاد هویت مشتری- شرکت
Customer–company identification and the effectiveness of loyalty programs (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: شناسایی مشتری-شرکت و اثربخشی برنامه های وفاداری
Social media: Influencing customer satisfaction in B2B sales (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: رسانه های اجتماعی: تأثیر رضایت مشتری در فروش های B2B
The impact of customer attractiveness and supplier satisfaction on becoming a preferred customer (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: تاثیر جذابیت مشتری و رضایت عرضه کننده بر تبدیل شدن به یک مشتری مقدم
A customer value, satisfaction, and loyalty perspective of mobile application recommendations (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: ارزش مشتری، رضایت، و چشم انداز وفاداری توصیه های نرم افزار های موبایل
Big data and talent management: Using hard data to make the soft stuff easy (2018) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: داده های بزرگ و مدیریت استعداد: استفاده از داده های سخت برای درست کردن چیزهای نرم به آسانی
Customer loyalty through social networks: Lessons from Zara on Facebook (2018) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: وفاداری مشتری از طریق شبکه های اجتماعی: درس هایی از زارا در فیس بوک
Services innovation impact to customer satisfaction and customer value enhancement in airport (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: تاثیر خدمات نوآوری بر رضایت مشتری و افزایش ارزش مشتری در فرودگاه
Suitable organizational forms for knowledge management to attain sustainable competitive advantage in the renewable energy industry (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: شکل های سازمانی مناسب برای مدیریت دانش جهت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در صنعت انرژی های تجدید پذیر
Promoting entrepreneurial orientation through the accumulation of social capital, and knowledge management (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: ترویج گرایش به کارآفرینی از طریق انباشت سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش
How does social capital influence the hospitality firm’s financial performance? The moderating role of entrepreneurial activities (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: چگونه سرمایه اجتماعی عملکرد مالی شرکت های توریسم را تحت تاثیر قرار؟ نقش تعدیلگر فعالیت های کارآفرینانه
Effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در گرایش کاری کارکنان
Commitment questions targeting patients promotes uptake of underused health services: Findings from a national quality improvement program in Australia (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: پرسش های تعهد با هدف قرار دادن بیماران باعث ارتقای درک از خدمات بهداشتی کمتر استفاده شده می شود: یافته های حاصل از یک برنامه بهبود ...
Perceived Organizational Justice in Care Services: Creation and multi-sample validation of a measure (2018) عنوان مقاله بیس پایان نامه: عدالت سازمانی ادراک شده در خدمات مراقبت: ایجاد و اعتبار سنجی چند نمونه ای از یک اندازه گیری
Organisational sustainability policies and employee green behaviour: The mediating role of work climate perceptions (2018) عنوان مقاله بیس پایان نامه: سیاست های پایداری سازمانی و رفتار سبز کارکنان: نقش میانجی ادراک ها از جو کاری
A learning organization in the service of knowledge management among nurses: A case study (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: یک سازمان یادگیرنده در خدمت مدیریت دانش در میان پرستاران: یک مطالعه موردی
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: تکنیک های پیشرفته برای مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک
Managers' autonomy, strategic control, organizational politics and strategic planning effectiveness: An empirical investigation into missing links in the hotel sector (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه: استقلال مدیران، کنترل استراتژیک، سیاست های سازمانی و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک: بررسی تجربی به پیوندهای گم شده در بخش هتلداری


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .