مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , فرسودگی شغلی و رضایتمندی شغلی پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه و ارتباط آن با ویژگی‌های شخصیتی و مذهبی: یک پژوهش مداخله‌ای، چند-مرکزی و سطح مقطعی Burnout and job satisfaction of intensive care personnel and therelationship with personality and religious traits: An observational,multicenter, cross-sectional study(2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,فرهنگ سازمانی و یک محیط کاری ایمن: نقش تعدیل‌کنندگی رضایتمندی کارکنان از ارتباطات Organizational culture and a safety-conscious work environment: The mediating role of employee communication satisfaction (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,فرهنگ سازمانی و رقابت: پژوهشی کاوشی در رابطه با ویژگی‌ها، مدل‌ها و نقش‌ها در صنعت هوایی لهستان Organizational culture and coopetition: An exploratory study of the features, models and role in the Polish Aviation Industry (2016)
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,تغییرات موفق در سیستم‌های حسابداری مدیریتی : مطالعه‌ی موردی از بخش مراقبت از درمان Successful changes in management accounting systems:A healthcare case study (2016)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,تاثیر شروع استفاده از تجویز نسخه‌ی الکترونیک بر روی ادراک کارکنان از ایمنی بیمار و فرهنگ سازمانی Impact of the introduction of electronic prescribing on staff perceptions of patient safety and organizational culture (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,کنار آمدن با اثر بجا مانده از تازه‌واردها: تاکتیک‌های اجتماعی شدن چه تاثیری بر رضایتمندی شغلی رو به افول در اوایل اشتغال به‌کار دارد؟ Coping with newcomer “Hangover”: How socialization tactics affect declining job satisfaction during early employment (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,استفاده از نظریه‌ی تسهیل اهداف به منظور توضیح درباره‌ی ارتباط میان رفتار فراخوانی و شهروندی با محوریت سازمانی و رضایتمندی شغلی Using goal facilitation theory to explain the relationships between calling and organization-directed citizenship behavior and job satisfaction (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , کارکنان انتقالی، انتقال و رضایتمندی شغلی Trans employees, transitioning, and job satisfaction (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , شبکه‌های اجتماعی، رضایتمندی شغلی و رفتار جستجو برای کار در بازار کار چین Social networks, job satisfaction and job searching behavior in the Chinese labor market (2017)
Organizational political climate: Shared perceptions about the building and use of power bases (2018) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: جو سیاسی سازمانی: ادراکات مشترک در مورد ساخت و ساز و استفاده از پایگاه های قدرت
Organizational and supervisory justice effects on experienced threat during change: The moderating role of leader in-group representativeness (2018) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: اثرات عدالت سازمانی و نظارتی بر تهدید تجربه شده در دوران تغییر: نقش تعدیل کننده رهبر در نمایندگی گروه ها
The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت : اثر میانجی شیوه های منابع انسانی استراتژیک روی مدیریت دانش و عملکرد شرکت
Exploring role of environmental proactivity in financial performance of manufacturing enterprises: a structural modelling approach (2015) مقاله بیس مدیریت: بررسی نقش فعالیت تهاجمی زیست محیطی در عملکرد مالی شرکت های تولید: یک رویکرد مدل سازی ساختاری
Relationships between eco-innovation and financial performance: evidence from publicly traded companies in Poland and Hungary (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: روابط بین کشورهای عضو اکو نوآوری و عملکرد مالی: شواهدی از شرکت های تجاری دولتی در لهستان و مجارستان
Interorganizational complexity and organizational accident risk: A literature review (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت: پیچیدگی درون سازمانی و خطر سانحه سازمانی: بررسی منابع
Can socially responsible investment for cleaner production improve the financial performance of Spanish pension plans? (2015) عنوان مقاله بیس: آیا سرمایه گذاری مسئولانه اجتماعی برای تولید شفاف عملکرد مالی برنامه های بازنشستگی اسپانیا را بهبود می بخشد؟
Competitive outreach in the 21st century: Why we need conservation marketing (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه:توسعه رقابت در قرن 21: چرا ما به بازاریابی محافظه کارانه نیازمندیم؟
Carbon emission reduction: the impact on the financial and operational performance of international companies (2015) عنوان مقاله بیس : کاهش انتشار کربن: تاثیر بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های بین المللی
Analysis of the effects of ICTs in knowledge management and innovation: The case of Zara Group (2015) عنوان مقاله بیس پایان نامه مدیریت و فناوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش و نوآوری: مورد گروه Zara
The performance of corporate financial distress prediction models with features selection guided by domain knowledge and data mining approaches (2015) مقاله بیس پایان نامه مدیریت: عملکرد مدل های پیش بینی بحران مالی شرکت ها با انتخاب ویژگی های هدایت شده بوسیله دانش دامنه رویکردهای داده کاوی


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .