مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

  Service quality implementation: problems and solutions (2017) اجرای کیفیت اائه خدمات: مشکلات و راه حل ها
  Service quality: beyond cognitive assessment (2017) کیفیت ارائه خدمات: ماورای ارزیابی شناختی
  Being close or being happy?The relative Impact Of Work Relationship and job satisfaction on service quality (2015) خوشحال یا ناراحت هستید؟ تأثیر نسبی روابط کاری و رضایت شغلی روی کیفیت ارائه خدمات
  Personality Traits of Managers with Professional Evolution in Retail Industry (2018) ویژگی های شخصیتی مدیران با سیر تکاملی حرفه ای در صنعت خرده فروشی
A typology model for creativity managers based on reference points and their characteristics (2017) یک مدل نوع شناسی برای مدیران خلاقیت بر اساس نقاط مرجع و ویژگی های آنها
  Managers’ selection preferences: The role of prejudice and multicultural personality traits in the assessment of native and immigrant job candidates (2015) ترجیحات انتخابی مدیران: نقش تعصب و ویژگی های شخصیتی چند فرهنگی در ارزیابی متقاضیان کار بومی و مهاجر
Does impression management really help? A multilevel testing of the mediation role of impression management between personality traits and leader-member exchange (2015) آیا مدیریت احساسی واقعا کمک کننده است؟ یک آزمون چند مرحله ای جهت یافتن نقش میانجی مدیریت احساسی بین صفات شخصیتی و مبادله رهبر-عضو
  The relationship between Kolb's experiential learning styles and Big Five personality traits in international managers (2015) رابطه بین سبک های یادگیری تجربی کلب و پنج عامل بزرگ شخصیت در مدیران بین المللی
The Importance of Adult`s Personality Traits and Professional Interests in Career Decision Making (2018) اهمیت ویژگی های شخصیتی بزرگسالان و علاقه مندی های حرفه ای آنها در تصمیم گیری های کاری و حرفه ای        
The Big Five personality traits, material values, and financial well-being of self-described money managers (2015) پنج صفت بزرگ شخصیتی، ارزش های مادی و بهزیستی مالی مدیران اقتصادی
  Personality traits and stock market participation (2015) صفات شخصیتی و مشارکت در بازار سهام
Professional Ethics (2017) اخلاق حرفه ای
The Importance of Ethics, Moral and Professional Skills of Novice Teachers (2015) اهمیت اخلاق، مهارت های اخلاقی و حرفه ای معلمان تازه کار
The Importance of Knowing and Applying of the Professional Legislation and Ethics in the Management of Educational Institutions to Combat Corruption (2015) اهمیت دانستن و استفاده از اخلاق و قوانین حرفه ای در مدیریت آموزشی موسسات برای مبارزه با فساد        
Professional ethics and employability: problems expressed by university teachers in Mexico and Spain (2018) اخلاق حرفه ای و اشتغال (استخدام): مشکلات بیان شده توسط استادان دانشگاه در مکزیک و اسپانیا
The impact of ethics and work-related factors on nurse practitioners' and physician assistants' views on quality of primary healthcare in the United States (2018) تاثیر اخلاق و عوامل مرتبط با کار بر دیدگاه پرستاران دستیاران پزشک در مورد کیفیت کار مراقبت های بهداشتی اولیه در ایالات متحده
Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers (2015) برداشت ها در مورد نهادینه شدن اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیریان بازاریابی آمریکایی
A marketing communications approach for the digital era: Managerial guidelines for social media integration (2015) رویکرد ارتباطات بازاریابی برای عصر دیجیتال: دستورالعمل مدیریتی برای یکپارچه سازی رسانه های اجتماعی
The Role of Marketing Channels in Supply Chain Management (2015) نقش کانال های بازاریابی در مدیریت زنجیره تامین
Knowledge management and innovation in knowledge-based and high-tech industrial markets: The role of openness and absorptive capacity (2015) مدیریت دانش و نوآوری در بازارهای صنعتی دانش محور و با تکنولوژی بالا: نقش باز بودن و ظرفیت جذب


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .