مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

The impact of mis-measurement in performance benchmarking: A Monte Carlo comparison of SFA and DEA with different multi-period budgeting strategies (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: تاثیر اشتباه اندازه گیری در تعیین معیار عملکرد: مقایسه مونت کارلو SFA و DEA با استراتژی های بودجه چند دوره ای مختلف
Environment as datascape: Enacting emission realities in corporate carbon accounting (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: محیط زیست به عنوان فرار داده: تصویب واقعیت های انتشار در حسابداری کربن شرکت های بزرگ
The problem of management bias in accounting estimates: An investor perspective on root causes and solutions (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: مشکل انحراف مدیریت در برآوردهای حسابداری: چشم انداز سرمایه گذار در علل ریشه ای و راه حل
Payout Policy Through The Financial Crisis: The Growth of repurchases and the resilience of dividends (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: سیاست پرداخت در جریان بحران مالی: رشد بازخرید و انعطاف پذیری سود سهام
Government ownership and cost of debt: Evidence From government investments in publicly traded firms (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: مالکیت دولت و هزینه بدهی: شواهدی از سرمایه گذاری دولت در شرکتهای سهامی عام
Impact of personality on risk tolerance and investment decisions (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: تاثیر شخصیت بر تحمل خطر و تصمیمات سرمایه گذاری
The influence of corporate social responsibility disclosure on share prices (2015) تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت روی قیمت سهام
External accountants’ business advice and SME performance (2015) مشاوره کسب و کار حسابداران خارجی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME)
  Firm characteristics, board diversity and corporate social responsibility (2015) خصوصیات شرکت، تنوع هیئت مدیره و مسئولیت اجتماعی شرکت      
  Power, dependence and frustration: A study of power in Australian accountants’ advisory relationship with small business (2015) قدرت، وابستگی و سرخوردگی: مطالعه قدرت در رابطه مشورتی حسابداران استرالیا با کسب و کار کوچک
  Corporate social responsibility disclosures and earnings quality: Are they a reflection of managers’ opportunistic behavior? (2015) افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کیفیت سود: آیا آنها بازتابی از رفتار فرصت طلبانه مدیران هستند؟
  Environmental Management Accounting (EMA) for environmental management and organizational change (2015) حسابداری مدیریت زیست محیطی برای مدیریت محیط زیست و تغییر سازمانی
  Attitude, learning environment and current knowledge enhancement of accounting students in Malaysia (2015) نگرش، محیط یادگیری و افزایش دانش موجود در دانشجویان حسابداری در مالزی
  Social responsibility and its differential effects on the retailers’ portfolio of private label brands (2015) مسئولیت اجتماعی و تأثیرات متفاوت آن روی پرتفوی برندهای با برچسب خصوصی خرده فروشان
  The relationship between labour social responsibility practices and reputation (2015) رابطه بین اعمال مسئولیت پذیری اجتماعی نیروی کار و اعتبار
  Corporate governance and social responsibility (2015) حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری شرکتی
  How does corporate social responsibility avoid the incidence of corruption in international expansion (2015) چگونه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از بروز فساد در توسعه بین المللی جلوگیری می کند؟
  Accounting as differentiated universal for emancipator praxis : Accounting delineation and mobilization for emancipation(s) recognising democracy and difference (2015) حسابداری به عنوان طرح فراگیر جهانی تمایز یافته جهت رویه رهایی بخش : توصیف و به خدمت گرفتن حسابداری جهت رهایی برای شناخت دموکراسی و تفاوت
  Human depreciation accounting and the emergence of industrial pensions (2015) حسابداری استهلاک انسانی و ظهور مقرری (مستمری) صنعتی
  Accounting, accountants and accountability regimes in pluralistic societies (2015) حسابداری، حسابداران و روش های پاسخگویی و مسئولیت پذیری در جوامع کثرت گرا


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .