مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

The impact of cultural factors on the implementation of global accounting standards (IFRS) in a developing country (2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : تاثیر عوامل فرهنگی روی اجرای استانداردهای حسابداری جهانی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه
Some theoretical and methodological suggestions for studies examining accountants' professional judgments and earnings management (2018) عنوان مقاله بیس : برخی از پیشنهادات نظری و روش شناختی برای مطالعات بررسی مدیریت قضاوت و درآمد حرفه ای حسابداران
Making entry-level accountants better communicators: A Singapore-based study of communication tasks, skills, and attributes (2015) عنوان مقاله بیس : آماده سازی حسابداران برای برقراری ارتباط بهتر: مطالعه وظایف، مهارت ها، و ویژگی های ارتباطات در سنگاپور  
Stagnation in accounting education research (2015) عنوان مقاله بیس : رکود در تحقیقات آموزش حسابداری
How accounting begins: Object formation and the accretion of infrastructure (2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : چگونه حسابداری آغاز می شود: شکل گیری هدف و یکپارچگی زیرساخت
Multi Period Multi product Advertising Budgeting: Stochastic Optimization Modeling (2015) عنوان مقاله بیس حسابداری : بودجه بندی تبلیغاتی چندمحصوله چند زمانه: بهینه سازی مدلسازی تصادفی
Full cost accounting in the analysis of separated waste collection efficiency: A methodological proposal (2015) حسابداری هزینه کامل در تجزیه و تحلیل راندمان جمع آوری زباله تفکیک شده: پیشنهاد روش
Determinants of budget deficits in Europe: The role and relations of fiscal rules, fiscal councils, creative accounting and the Euro (2015) تعیین کننده های کسری بودجه در اروپا: نقش و روابط قوانین مالی، شوراهای مالی، حسابداری خلاق و یورو
Research methods and methodology towards knowledge creation in accounting (2018) روش های تحقیق و روش هایی برای خلق دانش در حسابداری
Bank dividend policy and the global financial crisis: Empirical evidence from Europe (2015) سیاست تقسیم سود بانکی و بحران مالی جهانی: شواهد تجربی از اروپا
The Gerber–Shiu discounted penalty function in the classical risk model with impulsive dividend policy (2015) تابع جریمه با تخفیف گربر-SHIU در مدل ریسک کلاسیک با سیاست تقسیم سود ضربتی
Capital budgeting practices: A survey of Central and Eastern European firms (2015) مقاله بیس پایان نامه حسابداری: شیوه های بودجه بندی سرمایه: بررسی شرکت های اروپایی شرقی و مرکزی
Critical Muslim Intellectuals’ discourse and the issue of Interest: Implications for Islamic accounting and banking (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: گفتمان انتقادی روشنفکران مسلمان و موضوع بهره (ربا): مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی
Management accounting and decision making: Two case studies of outsourcing (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: حسابداری مدیریت و تصمیم گیری: دو مورد از برون سپاری
Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle (2018) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: گفتگو با حسابداران زندانی: مثلث انگیزه، فرصت و تقلب
Accounting basis adjustments and deficit reliability: Evidence from southern European countries (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری: شواهدی از کشورهای جنوب اروپا
Developments in accounting regulation: A synthesis and annotated bibliography of evidence and commentary in the 2018 academic literature (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: توسعه در مقررات حسابداری: یک کتابشناسی مشروح از شواهد و تفسیر در ادبیات دانشگاهی سال 2018
American ideology, socialism and financial accounting theory: A counter view (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: ایدئولوژی آمریکا، سوسیالیسم و تئوری حسابداری مالی
The hand of accounting and accountancy firms in deepening income and wealth inequalities and the economic crisis: Some evidence (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: سهم شرکت ها ی حسابداری و حسابرسی در تعمیق نابرابری درآمد و ثروت و بحران اقتصادی: برخی شواهد
Participation, accounting and learning how to implement a new vision (2015) ترجمه عنوان مقاله بیس پایان نامه حسابداری: مشارکت، حسابداری و یادگیری اینکه چگونگی یک چشم انداز جدید را اجرا کنیم.


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .