مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

Sensitivity of external resources to cash flow under financial constraints (2018) حساسیت منابع خارجی به محدودیت مالی گردش پول توضیحات: 11 صفحه انگلیسی، 31 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله رابطه گردش مالی پول خارجی در نظریه ساختار سرمایه با مقایسه شرکتهای فهرست نشده(محدود شده از نظر مالی)و فهرست ...
190,000.00 RIAL
Effect of cholecalciferol (D3) replacement with 1alpha-hydroxycholecalciferol on broiler breeder hen’s performance (2018) اثرجایگزینی کلکلسیفرول(D3) با آلفا 1 – هیدروکسی کلکلسیفرول بر عملکرد مرغ مادر گوشتی توضیحات: 9 صفحه انگلیسی، 6 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله اثرات جایگزینی آلفا 1 – هیدروکسی کلکلسیفرول را با کلکلسیفرول بر عملکرد ...
190,000.00 RIAL
Integrated Circuit Interconnect Lines on Lossy Silicon Substrate with Finite Element Method (2018) خطوط به هم پیوسته مدار یکپارچه در ماده سیلیکونی پر اتلاف با روش اجزاء محدود توضیحات: 5 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی ماده سیلیکونی دارای اثرات معنی داری بر پارامتر القایی خط به ...
190,000.00 RIAL
Management’s causal reasoning on performance and earnings management (2018) استدلال سببی مدیریت در مورد اجرا و مدیریت درامد توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 27 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی ما اتحاد بین استدلال سببی در مورد اجرا در مورد تفسیر مدیریت سالیانه شرکت و گرایش مدیریت درامد را بررسی می کنیم.نگرانی ...
190,000.00 RIAL
How do top managers support strategic information system projects and why do they sometimes withhold this support? (2018) چگونه مدیران ارشد از پروژه های مربوط به سیستم اطلاعات استراتژیک پشتیبانی نموده و چرا گاهی اوقات از آن دریغ می کنند؟ توضیحات: 15 صفحه انگلیسی، 31 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی پشتیبانی ...
190,000.00 RIAL
The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities (2018) تفسیر حسابداری و بودجه بندی تعهدی و پیکربندی مجدد هویت های حسابداران های بخش دولتی توضیحات: 15 صفحه انگلیسی، 25 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی تحت پوشش مدیریت دولتی نوین NPM و مدیریت گرایی، ...
190,000.00 RIAL
Determining the Dimension of Knowledge Management Implementation by Utilizing a Fuzzy TOPSIS Method (2018) تعیین ابعاد اجرای مدیریت دانش با کاربرد روش تاپسیس فازی توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 8 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف این پژوهش ، شناسایی و رتبه بندی جنبه های مختلف مدیریت دانش بر اساس مدل ...
190,000.00 RIAL
Competency-based selection and assignment of human resources to construction projects (2016) انتخاب مبتنی بر شایستگی و انتصاب منابع انسانی به پروژه های عمرانی. توضیحات: 18 صفحه انگلیسی، 25 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی به عنوان بخشی از سیاست ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی، شرکت های عمرانی باید الزامات شایستگی برای ...
190,000.00 RIAL
The influence of organizational culture on job satisfaction and intention to leave (2017) تاثیر فرهنگ سازمانی روی رضایت شغلی و تمایل به ترک توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 21 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی را روی رضایت شغلی و تمایل به ترک سازمان از طریق پیمایش ...
190,000.00 RIAL
The organizational and clinical impact of integrating bedside equipment to an information system: A systematic literature review of patient data management systems (PDMS) (2015) تاثیر سازمانی و کلینیکال یکپارچگی میان تجهیزات بالینی و سیستم فناوری اطلاعات: مرور سیستماتیک ادبیات سیستم های مدیریت داده بیمار(PDMS)   توضیحات: 11 صفحه انگلیسی، 13 صفحه ...
190,000.00 RIAL
Impact of eBusiness technologies on operational performance: The role of production information integration in the supply chain (2015) تاثیر فناوری های کسب وکار الکترونیک بر عملکرد عملیاتی: نقش یکپارچگی اطلاعات تولیدی در زنجیره تامین توضیحات: 18 صفحه انگلیسی، 22 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی طی دهه های گذشته تحقیق در ...
190,000.00 RIAL
A cloud computing platform for ERP applications (2018) پلتفُرم رایانش ابری برای برنامه های کاربردی ERP توضیحات: 10 صفحه انگلیسی، 25 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی رایانش ابری بسیاری از برنامه های کاربردی خدمات تحت وب را امکانپذیر ساخته و توجه ارائه دهندگان خدمات ERP به وسیله اینترنت را به ...
190,000.00 RIAL
Fastcommunication Nonlinear systemidentificationusingIIRSpline AdaptiveFilters (2015)   ارتباط سریع شناسایی سیستم غیر خطی با استفاده از فیلتر های انطباقی Spline IIR   توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 15 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف این مقاله ، گسترش کار قبلی برروی کلاس اخیر و جدید فیلترهای غیر خطی است که فیلتر های تطبیقی Spline نامیده ...
140,000.00 RIAL
The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment (2018)   پتانسیل تجارت الکترونیکی برای SME ها (شرکتهای کوچک و متوسط) در محیط کسب و کارجهانی   توضیحات: 11 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی در عصر جهانی سازی اقتصاد، بازارهای بسیاری به طور فزاینده ای بین المللی و ...
140,000.00 RIAL
Does Brand Communication Increase Brand Trust? The Empirical Research on Global Mobile Phone Brands (2017) آیا ارتباط برند، اعتماد به آن را افزایش می دهد؟ تحقیقات تجربی بر برند جهانی تلفن همراه توضیحات: 9 صفحه انگلیسی، 13 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی   چکیده فارسی این تحقیق به بررسی اثرات ارتباط برند و ...
140,000.00 RIAL
IT technology implications analysis on the occupational risk: cloud computing architecture  (2018) آنالیز ابعاد تکنولوژی IT بر روی ریسک حرفه ای: معماری رایانش ابری   توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 15 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی مطالعه حاضر به سه بخش عمده تقسیم شده است: آنالیز تلویحات ریسک حرفه ای در سطح ملی ...
90,000.00 RIAL
Growth and planning strategies within women-led SMEs (2018) استراتژی های رشد و برنامه ریزی در شرکت های کوچک و متوسط SME  های تحت سرپرستی زنان توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف: هدف این مقاله کشف استراتژی های برنامه ریزی، افق های استراتژی های برنامه ریزی ...
190,000.00 RIAL
Industrial brand value and relationship performance in business markets — A general structural equation model (2017) ارزش برند صنعتی و عملکرد روابط در بازارهای کسب وکار- مدل معادلات ساختاری توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 30 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله مدل عمومی از ارزش برند صنعتی و عملکرد روابط ...
190,000.00 RIAL
A FRAMEWORK FOR SUCCESSFUL CRM IMPLEMENTATION (2018) چهارچوبی برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری CRM توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 8 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی اگرچه پتانسیل های محتمل مدیریت ارتباط با مشتری CRM راهی برای کسب مزیت نسبی در برابر با رقابت فزاینده است، درصد شکست اجرای ...
190,000.00 RIAL
Instruments and methods for the integration of company’s strategic goals and key performance indicators (2016) ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی توضیحات: 15 صفحه انگلیسی، 14 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف- هدف این مقاله توسعه و شفاف سازی روابط علت و معلولی روابط ...
90,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .